Οι ιδιοκτήτες του παρόντος δικτυακού χώρου (ή “ιστοχώρου”) έχουν το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική τους κρίση, να τροποποιήσουν, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν οποιουσδήποτε όρους ή διατάξεις των όρων της χρήσης χωρίς ειδοποίηση προς τρίτους. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους όρους της χρήσης ισχύουν αμέσως μόλις δημοσιευθούν στον παρόντα ιστοχώρο. Συμφωνείτε να ενημερώνεστε για τους όρους της χρήσης κατά τακτά χρονικά διαστήματα και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε επόμενη χρήση από εσας αυτού του ιστοχώρου, μετά από τις αλλαγές σε αυτούς τους όρους της χρήσης, θα αποτελέσει την αποδοχή όλων αυτών των αλλαγών.

Προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται ως αποτέλεσμα της επίσκεψής σας ή κάποιας αγοράς από αυτόν τον δικτυακό χώρο, προστατεύονται με βάση την Πολιτική Απορρήτου.

Εμπιστευτικότητα και μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (Internet)

Η διαβίβαση στοιχείων ή πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) μέσω του Διαδικτύου ή άλλα δημόσια δίκτυα δεν είναι ασφαλής και υπόκειται σε πιθανή απώλεια, παρεμπόδιση ή τροποποίηση-αλλοίωση των δεδομένων κατά τη μεταφορά. Συνεπώς, δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορείτε να υποστείτε ή δαπάνες που μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε μεταδόσεων μέσω του Διαδικτύου ή άλλων δημόσιων δικτύων, όπως οι μεταδόσεις που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με εμάς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να περιέχουν προσωπικές σας πληροφορίες. Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσουμε τη μυστικότητα των πληροφοριών που μας παρέχετε και επεξεργαζόμαστε τέτοιες πληροφορίες με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη αν τέτοιες πληροφορίες δημοσιευτούν ακούσια από εμάς ή προσπελαστούν από τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Αποκήρυξη ευθυνών

Ως επισκέπτης του δικτυακού μας χώρου αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη που θα προκύψει από τη χρήση πληροφοριών διαθέσιμων στο δικτυακό χώρο μας. Σε καμία περίπτωση το kalpis.gr, ούτε οποιοσδήποτε από τους προμηθευτές δεδομένων του, θα είναι υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστοχώρου. Έκτος και αν έχει διευκρινιστεί διαφορετικά, μπορείτε να προβάλετε, να κατεβάσετε, να αρχειοθετήσετε και να τυπώσετε ένα αντίγραφο οποιωνδήποτε πληροφοριών αυτού του ιστοχώρου ή άλλων πληροφοριών που διανέμονται από το kalpis.gr, για προσωπική μη-εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι γίνεται σύμφωνα με την αρμόζουσα συμπεριφορά και τις υποχρεώσεις των χρηστών, όπως αυτές αναφέρονται εν τω παρόντι.

Συμπεριφορά και υποχρεώσεις χρηστών

Συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους σχετικούς νόμους και τους κανονισμούς κατά τη χρησιμοποίηση αυτού του ιστοχώρου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι:

 • δεν θα φορτώσετε ή θα αποστείλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που:
  1. είναι παράνομο, καταχρηστικό, απειλητικό, επιβλαβές, άσεμνο ή δυσφημιστικό
  2. παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εμπιστευτικότητας, δικαιώματα δημοσιότητας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας.
  3. περιλαμβάνει ιούς, τρωικά άλογα (trojan horses), ωρολογιακές βόμβες (time bombs) ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή στοιχεία.
 • δεν θα προκαλέσετε διαταραχές και υπερβολικά φορτία στον τρέχοντα ιστοχώρο ή θα προσπαθήσετε να κερδίσετε παράνομη πρόσβαση σε οποιοδήποτε κομμάτι του ιστοχώρου αυτού, των συγκροτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κεντρικών υπολογιστών ή των δικτύων που το φιλοξενούν.
 • δεν θα παρέχετε ψεύτικες πληροφορίες για σας και δεν θα κάνετε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • δεν θα αποστείλετε ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων.
 • δεν θα επιχειρήσετε να συλλέξετε πληροφορίες για τους επισκέπτες αυτού του ιστοχώρου χωρίς τη συγκατάβασή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.